O Državnom inspektoratu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 116/18), propisano je da od 1. travnja 2019. počinje s radom Državni inspektorat kao središnje tijelo državne uprave. 

Zakonom o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18) koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. uređeno je ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata ("Narodne novine" broj 97/20, "Narodne novine" broj 119/20 i "Narodne novine" broj 104/21) uređeno je unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.