18. Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor

Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor primjene zakona i drugih propisa te utvrđivanje odgovornosti za ponašanje službenika koje je u suprotnosti s načelima ponašanja državnih službenika; postojanja sumnje u sukob interesa; postojanja sumnje u počinjenje kaznenenog djela počinjenog u obavljanju državne službe, posebice primanje mita, protuzakonitu naplatu, protuzakonito posredovanje, samovlast te odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti koja ima obilježje i kaznene odgovornosti; izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti te kaznene prijave; u cilju otkrivanja nezakonitosti u radu državnih službenika, surađuje s drugim tijelima državne uprave; rješava predstavke građana, pravnih osoba i tijela državne vlasti koje se odnose na nezakonito postupanje inspektora, provodi poslove kontrolno-instruktivnog nadzora nad radom inspektora, koji se odnose na postupanje inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora u pogledu pravilnosti vođenja inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka te sudjelovanja u kaznenom postupku te primjene materijalnih propisa kao i postupka koji prethodi tim postupcima, a s ciljem utvrđivanja kvantitete i kvalitete obavljenih inspekcijskih poslova te ujednačavanja rada, izvješćuje nadređenog o sumnji u povrede službene dužnosti u obavljanju inspekcijskih poslova u vezi s neizvršavanjem, odnosno nesavjesnim izvršavanjem obveza, organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, rasprave, tečajeve i seminare radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora, poduzima temeljem propisa predviđene mjere da se ustanovljeno stanje, odnosno nepravilnosti u radu inspektora usklade s propisima, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat, izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravni i prekršajni postupak iz djelokruga Inspektorata, te izrađuje upute za rad inspektorima, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima, te u izvršavanju sudskih odluka, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora s ciljem učinkovitog otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti iz djelokruga Inspektorata, obavlja poslove zastupanja pred upravnim sudovima povodom tužbe u upravnom sporu, prema potrebi obavlja poslove zastupanja Inspektorata pred službeničkim sudovima u postupcima po zahtjevu za utvrđivanje povrede službene dužnosti te pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnom prijedlogu za pokretanje prekršajnog postupka te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor ustrojavaju se:
1.24.1. Služba za unutarnji nadzor
1.24.2. Služba za kontrolno-instruktivni nadzor
1.24.3. Služba za zastupanje pred sudovima.