9. Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor

Djelokrug rada poljoprivredne inspekcije

U okviru poljoprivrede kao vrlo značajnog i složenog dijela hrvatskog gospodarstva poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata obavlja nadzore nad primjenom 22 (dvadeset i dva) zakona i vezanih  propisa Europske unije kojima je uređeno područje djelokruga rada ove inspekcije.
 
Inspekcijske poslove i pojedine poslove službenih kontrola u poljoprivredi obavlja poljoprivredna inspekcija u području: poljoprivrede, stočarstva, kvalitete hrane i vinarstva.
 
Inspekcijski nadzori i službene kontrole poljoprivredne inspekcije u području poljoprivrede obuhvaćaju:
 
 • inspekcijski nadzor korisnika mjera Zajedničke poljoprivredne politike
 • inspekcijski nadzor usklađenosti voća, povrća, banana s tržišnim standardima te sustava certifikacije u sektoru hmelja
 • kontrolu usklađenosti voća, povrća, banana i hmelja s tržišnim standardima pri stavljanju na tržište i izvozu na zahtjev stranke radi provjere usklađenosti i certificiranja u svrhu izdavanja certifikata određenih propisom o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • kontrolu transakcija koju provode države članice u svezi s provođenjem naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora
 • inspekcijski nadzor drugih područja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koja izrijekom nisu stavljena u nadležnost drugih inspekcija
 • inspekcijski nadzor pravila o proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija i sektorskim organizacijama
 • inspekcijski nadzor korisnika mjera informiranja i promocije
 • službene kontrole ekološke proizvodnje i označivanje ekoloških proizvoda uz uzimanje uzoraka te inspekcijski nadzor ovlaštenih kontrolnih tijela za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji u proizvodnji i na tržištu
 • inspekcijski nadzor obavljanja poljoprivredne i dopunske djelatnosti u poljoprivredi, osim za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima koje su uređene posebnim propisom
 • inspekcijski nadzor mjera prikupljanja podataka i izvještavanje o cijenama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa
 • službene kontrole zahtjeva kvalitete i označivanja hrane i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane
 • inspekcijski nadzor održavanja, korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
 • inspekcijski nadzor proizvodnje, stavljanja na tržište, označivanja i upotrebe gnojiva i poboljšivača tla
 • inspekcijski nadzor onečišćenja tla i voda uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
 • inspekcijski nadzor i službene kontrole kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja
 • inspekcijski nadzor kakvoće i označivanje poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište
 • inspekcijski nadzor genetički modificiranog sjemena i sadnog materijala
 • inspekcijski nadzor poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka
 • inspekcijski nadzor i službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijena/sigurnost hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane
 • inspekcijski nadzor GM hrane i GM hrane za životinje biljnog i životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te označivanja na razini maloprodaje, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i GMO
 • inspekcijski nadzor uskladištenja žitarica i industrijskog bilja u okviru nadležnosti sukladno posebnom propisu
 • nadzor uzgoja drvenastih kultura kratkih oplodnji
 • inspekcijski nadzor i kontrole nad provedbom propisa iz područja održive uporabe pesticida
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.
 
Inspekcijski nadzori i službene kontrole poljoprivredne inspekcije u području stočarstva obuhvaćaju:
 
 • inspekcijski nadzor korisnika mjera potpora u stočarstvu i posebnih pomoći u sektoru pčelarstva
 • kontrole tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, u proizvodnji
 • kontrole definicija, oznaka i prodajnih oznaka u sektorima ili proizvodima: govedine i teletine, jaja i mesa peradi u proizvodnji
 • kontrole uspostave i primjene ljestvice Unije za klasiranje i označivanje trupova u sektoru govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine
 • kontrole ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda
 • prema nadležnosti službene kontrole zahtjeva kvalitete i označivanja hrane i hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti
 • službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane za životinje te maloprodaje bez obzira na podrijetlo
 • službene kontrole sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
 • inspekcijski nadzor uzgoja, odabiranja, trgovine i držanja uzgojno valjanih životinja
 • inspekcijski nadzor rada uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.
 
Inspekcijski nadzori i službene kontrole poljoprivredne inspekcije u području kvalitete hrane obavlja nadzor obuhvaćaju:
 
 • službene kontrole zahtjeva kvalitete i označivanja hrane na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo, uključujući posebne propise o sljedivosti i označivanju proizvoda ribarstva
 • kontrole tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće u proizvodnji i maloprodaji te pri stavljanju na tržište
 • kontrolu tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i mesa peradi, maslina i maslinova ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda, mazivih masti te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu proizvoda u maloprodaji
 • kontrolu ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila sukladno posebnom zakonu
 • službene kontrole poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, korištenja oznaka na razini maloprodaje, kao i službene kontrole na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, nadzor nad radom kontrolnih tijela te sukladnost s drugim propisanim zahtjevima
 • službene kontrole korištenja neobveznih izraza kvalitete s propisanim zahtjevima
 • službene kontrole poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom iz nacionalnog sustava kvalitete, korištenje oznaka na razini maloprodaje, kao i službene kontrole na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, nadzor nad radom kontrolnih tijela te sukladnost s drugim propisanim zahtjevima
 • inspekcijski nadzor označivanja GM hrane i nove hrane na razini maloprodaje, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i GMO
 • inspekcijski nadzor uvjeta za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište
 • službene kontrole poslovanja posrednika u lancu doniranja hrane vezano uz obvezu upisa u Registar posrednika te obvezu davanja hrane krajnjim primateljima kako su definirani Zakonom o poljoprivredi
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.
 
Inspekcijski nadzori i službene kontrole poljoprivredne inspekcija u području vinarstva obuhvaćaju:
 
 • proizvodnju i kakvoću grožđa, proizvodnju, kakvoću i označivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, zemljopisnih oznaka, tradicionalnih izraza za vino te prometa navedenim proizvodima, kao i pravila u svezi s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda iz sektora vina
 • opisivanje, prezentiranje, označivanje i zaštita zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića u proizvodnji i pri stavljanju na tržište
 • pravila o definiciji, klasifikaciji, opisivanju, prezentiranju, kakvoći, označivanju te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom u pogledu proizvodnje, korištenja sirovina i postupaka, kao i pri stavljanju na tržište
 • inspekcijski nadzor pravila o jakim alkoholnim pićima kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom u pogledu proizvodnje, korištenja sirovina i postupaka, pri stavljanju jakih alkoholnih pića na tržište
 • pravila opisivanja, označivanja i prezentiranja jakih alkoholnih pića u proizvodnji i stavljanju na tržište
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.


Djelokrug rada fitosanitarne inspekcije


Poslovi fitosanitarne inspekcije podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona te propisa Europske unije i drugih propisa kojima se uređuju:
 
 • biljno zdravstvo, u dijelu koji se odnosi na fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose u Europsku uniju preko državne granice Republike Hrvatske, izvoze iz Republike Hrvatske, na fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta namijenjenih premještanju na području Europske unije, isključujući šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, te na druge vrste nadzora u području biljnog zdravstva u okviru propisane nadležnosti (Zakon o biljnom zdravstvu)
 • sjeme i sadni materijal poljoprivrednog bilja koji se uvozi u Republiku Hrvatsku (Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja)
 • šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi u Republiku Hrvatsku (Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu)
 • genetski modificirani organizmi (GMO), u dijelu koji se odnosi na uvoz reprodukcijskog materijala poljoprivrednog bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala (Zakon o genetski modificiranim organizmima)
 • sprječavanje unošenja i širenja te upravljanje invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji, u dijelu koji se odnosi na službene kontrole na ulaznim graničnim prijelazima, a u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje biljno zdravstvo (Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima)
 • inspekcijski nadzor i kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima Europske unije pri uvozu (Zakon o poljoprivredi)​
 • prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u dijelu koji se odnosi na bilje koje podliježe nadzoru fitosanitarne inspekcije (Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama)