13. Sektor inspekcije rada


Inspektori rada nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području radnih odnosa i zaštite na radu.

Područje radnih odnosa
Inspektori rada u području radnih odnosa nadziru provedbu zakona i drugih propisa kojima su uređeni radni odnosi između radnika i poslodavaca te obavljaju inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima, kada je to propisano posebnim zakonom. Međutim, u skladu s odredbom članka 223. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i i 151/22, dalje u tekstu: ZR) i odredbom članka 24. stavka 1. Zakona o Državnom inspektoratu, inspektori rada ne nadziru provedbu propisa kojima se uređuju radni odnosi između radnika i poslodavaca, kada je drugim zakonom propisano da te poslove obavlja neko drugo tijelo odnosno druge inspekcijske službe.
Posebno pojačane aktivnosti usmjeravaju na nadzor:
 • nezakonitog (neprijavljenog) rada, tzv. „rada na crno“, ponajprije na provedbu Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada („Narodne novine“ broj 151/22) i drugih propisa kojima se uređuje: obveza sklapanja ugovora o radu odnosno izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada; obveza prijave radnika u propisanom roku nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; te na utvrđivanje zakonitosti rada stranaca (državljana trećih zemalja)  u Republici Hrvatskoj (na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada u slučajevima kada je to propisano)
 • isplate plaća, ponajprije utvrđivanje činjenica vezanih za isplatu zakonom propisane minimalne plaće te dostavljanje radnicima u propisanim rokovima isprava o plaći, naknadi plaće, otpremnini i naknadi za neiskorišteni godišnji odmor 
 • radnog vremena i odmora radnika, ponajprije provedbu odredbi o: rasporedu radnog vremena; prekovremenom radu; preraspodjeli radnog vremena; noćnom radu; radu u smjenama; skraćenom radnom vremenu te odredbi o korištenju prava na stanku, dnevni, tjedni i godišnji odmor, obvezu vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu
 • propisa o poticanju zapošljavanja koji obuhvaćaju sezonsko zapošljavanje radnika u poljoprivredi i zakonitost zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposlenih osoba, vezano za sklapanje ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi prije početka rada za svaki radni dan predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem na propisanom obrascu i za činjenicu otkazuju li poslodavci ugovore o radu za vrijeme trajanja olakšica koje su dobili za nezaposlene osobe
 • zapošljavanja i rada maloljetnika
 • rada agencija za privremeno zapošljavanje i nad korisnicima usluga agencija, koji se odnose na provedbu odredbi ZR-a kojima se uređuje ustupanje radnika agencije korisnicima, obveze korisnika prema ustupljenim radnicima, prava radnika koja proizlaze iz sporazuma o ustupanju, obveze agencije prema nadležnom ministarstvu za dostavljanje statističkih podataka o obavljanju poslova ustupanja
 • rada upućenih radnika, posebice nakon transponiranja Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) broj 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI“)
 • na temelju međunarodnih obveza inspekcije rada Državnog inspektorata i zahtjeva inspekcija rada zemalja članica, zaprimljenih putem sustava IMI ili na drugi način
 • ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji
 • posredovanja pri zapošljavanju i dr.

Područje zaštite na radu
Inspektori rada u području zaštite na radu nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području zaštite na radu. Uz obveze propisane poslodavcima u odnosu prema radnicima, inspektori rada u području zaštite na radu nadziru i propisane obveze u odnosu prema osobama koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem, odnosno volonterima, osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad, učenicima i studentima na praktičnoj obuci, osobama koje rade u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere, kao i poslovnim suradnicima, službenicima, korisnicima usluga i drugim osobama koje dolaze u prostorije i prostore poslodavaca. Posebno nadziru primjenu propisa koji se odnose na obveze poslodavca propisane za rad maloljetnika, žena, trudnica, radnica koje su nedavno rodile, radnica koje doje dijete, invalida i drugih osoba za koje su propisane posebne mjere zaštite. Dalje, nadziru zakonitost rada osoba koje su ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, te investitore, vlasnike građevina, koncesionare i druge osobe za koje se izvode radovi, u izvršavanju propisanih obveza u provođenju mjera zaštite na radu u tijeku projektiranja građevina, u tijeku izgradnje, odnosno u tijeku izvođenja radova. Težište aktivnosti usmjereno je osobito nadzore:
 • povodom ozljede na prostoru poslodavca
 • povodom obavijesti poslodavca, ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu ili samog radnika o odbijanju rada zbog izravnog rizika za život i zdravlje uzrokovanog neprimjenom pravila zaštite na radu
 • u području građenja
 • povodom podnesaka radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, radničkog vijeća, sindikata i drugih pravnih i fizičkih osoba o uočenim nezakonitostima u području zaštite na radu
 • u području šumarstva
 • povodom obavijesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o utvrđenoj profesionalnoj bolesti i povodom obavijesti ordinacije medicine rada o osnovanoj sumnji u profesionalnu bolest radnika
 • povodom zahtjeva drugih tijela i zajednički inspekcijski nadzori
 • u području brodogradnje
 • u području prerađivačke industrije (bez brodogradnje)
 • u području poljoprivrede
 • u području opskrbe električnom energijom, plinom i vodom
 • u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.
Predstavnici inspekcije rada za područje zaštite na radu sudjeluju u radu EU Odbora viših inspektora rada (Senior Labour Inspectors' Committee - SLIC) i njegovih radnih grupa, Navedeni Odbor djeluje u sastavu Europske komisije, a u rad navedenog Odbora uključeni su predstavnici inspekcija rada iz svih država članica EU, te predstavnici inspekcija rada Norveške, Islanda, Švicarske, Liechtensteina. Plenarne sjednice SLIC-a održavaju se dva puta godišnje, u državama koje predsjedaju EU. Sastanci stručnih grupa održavaju se jednom do dva puta godišnje.
SLIC, na zahtjev komisije ili na vlastitu inicijativu, daje mišljenja EK o svim pitanjima koji se odnose na provođenje propisa EU iz područja zaštite na radu, a može dati svoje mišljenje o pitanjima iz drugih područja socijalnog zakonodavstva EU koji imaju utjecaj na zaštitu na radu. Uz navedeno, glavne aktivnosti SLIC-a, između ostalog su evaluacija nacionalnih inspekcija rada, razmjena i poticanje razmjene znanja i iskustava između nacionalnih inspekcija, uspostavljanje zajedničkih programa edukacije za inspektore, organiziranje i sudjelovanje u europskim kampanjama, održavanje tematskih sjednica i rasprava. Osim navedenog, putem SLIC-a se organiziraju razmjene inspektora između nacionalnih Inspektorata rada država članica EU, te se razmjenjuju bitne informacije o propisima zaštite na radu, dobroj inspektorskoj praksi i načinu obavljanja inspekcijskog nadzora, naročito u vezi rada upućenih radnika.