5. Sektor za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom

Sektor za nabavu, strateško upravljanje i upravljanje imovinom planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Inspektorata, priprema interne upute, surađuje s ustrojstvenim jedinicama vezano za uključivanje u plan i proces nabave, izrađuje godišnji plan nabave, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima u postupcima javne nabave za potrebe Inspektorata, priprema i provodi postupke javne nabave, izrađuje ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, izrađuje izvješća sukladno propisima iz područja javne nabave, brine da je svaka nabava opravdana stvarnom potrebom i potvrđena prethodnom kontrolom, surađuje sa središnjim tijelom za javnu nabavu; organizira, koordinira i sudjeluje u izradi strateških planova i godišnjeg plana rada; izrađuje i prati operativne i akcijske planove za provedbu strateških dokumenata; prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti; nadzire realizaciju općih i posebnih strateških ciljeva i načina ostvarenja istih; izvješćuje o realizaciji općih i posebnih ciljeva te prati rezultate i učinke ustrojstvenih jedinica; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata priprema odgovarajuću projektnu dokumentaciju koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcijskih službi Inspektorata; ažurira dokumentaciju o nekretninama o kojim vodi očevidnik, ažurira podatke koje dostavlja ministarstvu nadležnom za upravljanje državnom imovinom, provodi postupke sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora; koordinira postupak procjene učinaka propisa; prati i osigurava obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Inspektorata te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom ustrojavaju se:
1.5.1. Služba za nabavu
1.5.2. Služba za strateško planiranje i upravljanje imovinom
1.5.3. Služba za zaštitu na radu i zaštitu od požara
 
  • Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1., a u vezi s člankom 76. stavkom 2. točkom 1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) objavljujemo da ne postoji gospodarski subjekt s kojim Državni inspektorat ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).