Pravni izvori – poljoprivredna inspekcija u području kvalitete hrane

PROPISI IZ PODRUČJA KVALITETE HRANE
 
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18  i 117/21)
 
Zakon o hrani (NN br. 18/23)
Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja  2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane sa svim   izmjenama i dopunama (SL L  31/2002).
Izmjene:
(EU) br. 164/2003 (SL L 245/2003)
(EU) br. 575/2006 (SL L100/2006)
(EU) br. 202/2008 (SL L 60/2008)
(EU) br. 596/2009 (SL L 188/2009)
(EU) br. 652/2014 (SL L189/2014)
(EU) br. 2017/228 (SL L 35/2017)
(EU) br. 2017/745 (SL L 117/2017)
(EU) br. 2019/1243 (SL L 198/2019)
(EU) br. 2019/1381 (SL L 231/2019)
Pročišćena verzija 26.05.2021.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. listopada 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenim Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (SL L 242/2011)
Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN br. 26/13)
Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br. 115/13)
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN br. 52/21)
Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ) (SL L br. 95/2017).
Izmjene:
(EU) br. 2019/478 (SL L 82/2019)
(EU) br. 2019/2127 (SL L 321/2019)
Ispravak:
SL L 137/2017
Pročišćena verzija 14.12.2019.
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u) (SL L 261/2019).
Pročišćena verzija 21.04.2021.
Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti (NN br. 123/22)

Zakon o poljoprivredi  („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20, 127/2052/21 i 152/22)
Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, (SL L ).
Izmjene:
(EU) br. 1310/2013 (SL L 347/2013)
(EU) br. 2016/1166 (SL L193/2016 )
(EU) br. 2016/1226 (SL L 202/2016)
(EU) br. 2017/2393 (SL L 350/2017)
(EU) br. 2020/2220 (SL L 437/2020 )
Ispravci:
SL L 189/2014
SL L 114/2015
SL L 130/2016
SL L 1/2020
Pročišćena verzija 29.12.2020.
Uredba Komisije (EZ) br. 445/2007 od 23. travnja 2007. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2991/94 o utvrđivanju standarda za mazive masti i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1898/87 o zaštiti oznaka koje se upotrebljavaju pri stavljanju mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište (SL L 106/2007)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2104 оd 29. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tržišnih standarda za maslinovo ulje i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 29/2012 (SL L 284/2022)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2105 оd 29. srpnja 2022. o utvrđivanju pravila o provjerama sukladnosti u pogledu tržišnih standarda za maslinovo ulje i metodama analize svojstava maslinova ulja (SL L 284/2022)
Ispravak:
SL L 311/2022
Pročišćena verzija 04.11.2022.

Uredba komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržnih standarda za jaja (SL L 163/2008).
Izmjene:
(EU) br. 598/2008 (SL L 164/2008)
(EU) br. 557/2010 (SL L 459/2010)
(EU) br. 342/2013 (SL L 107/2013)
(EU) br. 458/2013 (SL L 133/2013)
(EU) br. 519/2013 (SL L 158/2013)
(EU) br. 2017/1185 (SL L 171/2017)
(EU) br. 5017/2168 (SL L 306/2017)
Pročišćena verzija 25.11.2017.
Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene  proizvode (SL L  343/2012).
Izmjene:
(EU) br. 2017/625 (SL L 95/2017)
Ispravci:
SL L 191/2015
SL L 137/2017
Pročišćena verzija 07.12.2021.
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 664/2014 оd 18. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila (SL L br. 179/2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 665/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobavezne oznake kvalitete „planinski proizvod”
SL L 179/2014
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 оd 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179/2014)
Pročišćena verzija 22.06.2014.
Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (NN br. 71/16, 76/21)
Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica (NN br. 101/22)
Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima (NN br. 64/17)
Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi (NN br. 113/16, 8/18)
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (NN br. 70/09)
Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom mlijeku) i mlijeku u prahu (NN br. 80/07, 34/11)
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju (NN br. 112/09)
Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN br. 85/19)
Pravilnik o voćnim đemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (NN br. 84/19)
Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (NN br. 73/05)
Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN br. 73/05, 69/08, 141/13)
Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN br. 39/09, 144/10)
Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (NN br. 81/10)
Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN br. 48/13)
Pravilnik o smrznutim desertima (NN br. 20/09, 141/13)
Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (NN br. 20/09, 141/13)
Pravilnik o medu (NN br. 53/15, 47/17)
Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (NN br. 122/09, 141/13)
Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN br. 11/19, 117/21)
Pravilnik o soli (NN br. 72/19)
Pravilnik o pivu (NN br. 142/11, 141/13)
Pravilnik o tržišnim standardima za jaja (NN br. 90/21)
Pravilnik o mesnim proizvodima (NN br. 62/18)
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod (NN br. 38/19)
Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (NN br. 18/20)
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN br. 91/19)
Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/14, 56/16 i  32/19)
Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304/2011).
Izmjene:
(EU) br. 1155/2013 (SL L 306/2013)
(EU) br. 78/2014 (SL L 27/2014)
(EU) br. 2015/2283 (SL L 327/2015)
Ispravci:
SL L 326/2015
SL L 266/2016
Pročišćena verzija 01.01.2018.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1337/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svježe, rashlađeno i smrznuto svinjsko, ovčje i kozje meso te meso peradi (SL L 335/2013)
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani (SL L 228/2014)
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/775 оd 28. svibnja 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu pravila o navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane  dodati br. Službenog lista (SL L 131/2018)
Pročišćena verzija 09.06.2019.
Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (NN br. 144/14, 64/20, 144/20)
Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani (NN br. 79/17)
 
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/1832/19 i 18/23)
Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN br. 62/19)
 
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN br. 18/13, 47/14, 114/18)
Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268/2003)
Izmjene:
(EZ) br. 1137/2008 (SL L 311/2008)
(EU) br. 2019/1243 (SL L 198/2019)
Pročišćena verzija 26.07.2019.