Pravni izvori – poljoprivredna inspekcija u području vinarstva

PROPISI IZ PODRUČJA VINARSTVA

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

 

Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o vinu (NN br. 32/19)
Zakon o hrani (NN br. 18/23)
Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/1456/16 i 32/19)
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/1832/19 i 18/23)
Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, (SL L 347/2013).
Izmjene: (EU) br. 1310/2013 (SL L 347/2013), (EU) br. 2016/1166 (SL L 193/2016), (EU) br. 2016/1226 (SL L 202/2016), (EU) br. 2017/2393 (SL L 350/2017), (EU) br. 2020/2220 (SL L br. 437/2020.
Ispravci: SL L 189/2014, SL L 114/2015, SL L 130/2016, SL L 1/2020).
Pročišćena verzija 29.12.2020.
Uredba (EU) 2021/2117 od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435/2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/934 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati alkoholna jakost, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od vinove loze, najmanjeg postotka alkohola za nusproizvode i njihova odlaganja te objave zapisa OIV-a (SL L 149/2019).
Pročišćena verzija 27.06.2019.
Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/935 оd 16. travnja 2019.o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu metoda analize za određivanje fizičkih, kemijskih i organoleptičkih svojstava proizvoda od vinove loze te obavješćivanja o odlukama država članica o povećanju prirodne alkoholne jakosti (SL L 149/2019).
Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (SL L 58/2018). Pročišćena verzija 29.06.2021.
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1007 od 18. lipnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/274 u pogledu analitičke baze izotopnih podataka i kontrola u vinskom sektoru (SL L  222/21).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33 оd 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L  9/2019). Pročišćena verzija 14.01.2019.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1606 оd 30. svibnja 2023. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/33 u pogledu određenih odredaba o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla za vino i o prezentiranju obveznih podataka za proizvode od vinove loze i u pogledu posebnih pravila za navođenje i označivanje sastojaka proizvoda od vinove loze te o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/273 u pogledu certificiranja uvezenih vinskih proizvod (SL L 198/2023)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 оd 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera (SL L 9/2019).  
Provedbena uredba Komisije 2019/1718 оd 14. listopada 2019. o zaštiti  tradicionalnih izraza „Opolo”, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”, „Kvalitetno biser vino”, „Mlado vino”, „Vrhunsko pjenušavo vino” i „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” kojima se označuju vina proizvedena u Hrvatskoj (SL L 262/2019)
Uredba (EU) 251/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84/2014)
Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja  2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane sa svim   izmjenama i dopunama (SL L  31/2002).
Izmjene:
(EU) br. 164/2003 (SL L 245/2003)
(EU) br. 575/2006 (SL L100/2006)
(EU) br. 202/2008 (SL L 60/2008)
(EU) br. 596/2009 (SL L 188/2009)
(EU) br. 652/2014 (SL L189/2014)
(EU) br. 2017/228 (SL L 35/2017)
(EU) br. 2017/745 (SL L 117/2017)
(EU) br. 2019/1243 (SL L 198/2019)
(EU) br. 2019/1381 (SL L 231/2019)
Pročišćena verzija 26.05.2021.
Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304/2011).
Izmjene:
(EU) br. 1155/2013 (SL L 306/2013)
(EU) br. 78/2014 (SL L 27/2014)
(EU) br. 2015/2283 (SL L 327/2015)
Ispravci:
SL L 326/2015
SL L 266/2016
Pročišćena verzija 01.01.2018.

Lista zemljopisnih oznaka (NN br. 64/17)
Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN br. 26/13)
Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN br. 62/19)
Pravilnik o vinogradarstvu (NN br.81/22)
Pravilnik o vinarstvu ( NN br. 81/22 i 75/23
 
JAKA ALKOHOLNA PIĆA
 
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o poljoprivredi  (NN br. 118/2018, 42/2020,127/2052/21 i 152/22)
Zakon o hrani (NN br. 18/23)
Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/1456/16 i 32/19)
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN br. 52/21)
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/18, 32/19 i 18/23)
Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja  2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane sa svim   izmjenama i dopunama (SL L  31/2002).
Izmjene:
(EU) br. 164/2003 (SL L 245/2003)
(EU) br. 575/2006 (SL L100/2006)
(EU) br. 202/2008 (SL L 60/2008)
(EU) br. 596/2009 (SL L 188/2009)
(EU) br. 652/2014 (SL L189/2014)
(EU) br. 2017/228 (SL L 35/2017)
(EU) br. 2017/745 (SL L 117/2017)
(EU) br. 2019/1243 (SL L 198/2019)
(EU) br. 2019/1381 (SL L 231/2019)
Pročišćena verzija 26.05.2021.
Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304/2011).
Izmjene:
(EU) br. 1155/2013 (SL L 306/2013)
(EU) br. 78/2014 (SL L 27/2014)
(EU) br. 2015/2283 (SL L 327/2015)
Ispravci:
SL L 326/2015
SL L 266/2016
Pročišćena verzija 01.01.2018.
Uredba (EU) 2019/787 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (SL L 130/2018).
Izmjene:
(EU) br. 2021/1096 (SL L 238/2021)
(EU) br. 2021/1334 (SL L 289/2021)
(EU) br. 2021/1335 (SL L 289/2021)
(EU) br. 2021/1465 (SL L 321/2021)
Ispravci:
SL L 316/2019
SL L 178/2021
Pročišćena verzija 25.05.2021.
Provedbena uredba Komisije 2021/724 od 3. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obavijesti koje države članice trebaju dostaviti Komisiji o tijelima imenovanima za nadzor nad postupcima starenja jakih alkoholnih pića i nadležnim tijelima odgovornima za osiguravanje poštovanja zahtjeva te uredbe (SL L 155/2021).
Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ) (SL L br. 95/2017).
Izmjene:
(EU) br. 2019/478 (SL L 82/2019)
(EU) br. 2019/2127 (SL L 321/2019)
Ispravak:
SL L 137/2017
Pročišćena verzija 14.12.2019.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1235 оd 12. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima koja se odnose na zahtjeve za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, izmjene specifikacije proizvoda, poništenje registracije i registar (SL L 270/2021)
Pravilnik o proizvodnji, označavanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića  (NN br.  76/22)
Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN br. 62/19)
Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti (NN br. 123/22)