Pravni izvori – poljoprivredna inspekcija u području poljoprivrede

PROPISI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE

1. Pravni izvori vezani za područje poljoprivrednog zemljišta
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 , 112/19 i 57/22)
Pravilnik o agrotehničkim mjerama (NN br. 22/19)
Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN br. 71/19)
Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN br. 47/19)
Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 90/18)
Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom (NN br. 141/13)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (NN br. 22/19)
Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 47/19)
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br.. 1/23)
Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 84/19)
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN br. 23/19)
Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 65/19)
Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 92/18)
Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom (NN br. 94/18)
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 27/18)
 
2. Pravni izvori vezani za područje zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18, 42/20, 127/20,52/21 i 152/22)
Zakon o hrani (NN br. 18/23)
Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/14, 56/16 i 32/19)
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/1832/19 i 18/23)
Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, (SL L 347/2013)
Izmjene: (EU) br. 1310/2013 (SL L 347/2013), (EU) br. 2016/1166 (SL L 193/2016), (EU) br. 2016/1226 (SL L 202/2016), (EU) br. 2017/2393 (SL L 350/2017), (EU) br. 2020/2220 (SL L br. 437/2020.
Ispravci: SL L 189/2014, SL L 114/2015, SL L 130/2016, SL L 1/2020).
Pročišćena verzija 29.12.2020.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157/2011)
Pročišćena verzija 01.01.2021.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1333/2011 od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana (SL L 336/2011)
Izmjene:
(EU) br. 565/2103 (SL L 167/2013)
(EU) br. 2017/1185 (SL L 171/2017)
(EU) br. 2017/1229 (SL L 177/2017)
Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja  2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane sa svim izmjenama i dopunama (SL L 31/2002)
Izmjene:
(EU) br. 164/2003 (SL L 245/2003)
(EU) br. 575/2006 (SL L100/2006)
(EU) br. 202/2008 (SL L 60/2008)
(EU) br. 596/2009 (SL L 188/2009)
(EU) br. 652/2014 (SL L189/2014)
(EU) br. 2017/228 (SL L 35/2017)
(EU) br. 2017/745 (SL L 117/2017)
(EU) br. 2019/1243 (SL L 198/2019)
(EU) br. 2019/1381 (SL L 231/2019)
Pročišćena verzija 26.05.2021.
Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304/2011)
Izmjene:
(EU) br. 1155/2013 (SL L 306/2013)
(EU) br. 78/2014 (SL L 27/2014)
(EU) br. 2015/2283 (SL L 327/2015)
Ispravci:
SL L 326/2015
SL L 266/2016
Pročišćena verzija 01.01.2018.
Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (NN br. 62/19 i 91/20)
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (NN br. 69/17 i 79/17)
Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (NN br. 111/14 i 21/17)
Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN br. 26/13)
Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (NN br. 144/14 i 64/20)
Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN br. 62/19)
Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (NN br. 87/20 i 129/20)
Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN br. 141/20)
 
3. Pravni izvori vezani za područje gnojidbenih proizvoda
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (NN br. 163/03, 40/07, 14/14, 32/19)
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (NN br. 81/13, 32/19)
Zakon o vodama ( NN br. 66/19 i 84/21)
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN br. 54/20)
Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i vijeća od 13 listopada 2003. o gnojivima (SL L 304/2003)
Pročišćena verzija 20.06.2021.
91/676/EEZ: Direktiva Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora
(SL L 375, 31.12.1991)
Pročišćena verzija 11.12.2008.
Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L br. 169/2019).
Izmjene:
(EU) br. 2020/784 (SL L 188 I)
(EU) br. 2020/1203 (SL L 270/2020)
(EU) br. 2020/1204 (SL L 270/2020)
(EU) br. 2021/115 (SL L 36/2021)
(EU) br. 2021/277 (SL L 62/2021)
Ispravci:
SL L 179/ I/2020
SL L 220/2020
Pročišćena verzija 15.03.2021.
Pravilnik o mineralnim gnojivima (NN br. 60/07)
Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva (NN br. 61/07)
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (NN br. 80/07 i 99/10)
Popis mineralnih gnojiva upisanih u Upisnik gnojiva (prema trgovačkom imenu i proizvođaču gnojiva) (NN br. 106/13)
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (NN br. 41/19)
Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 7/13, i 72/21)
III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 73/21)
Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN br. 130/12)
 
4. Pravni izvori vezani za područje uzgoja duhana, konoplje, maka, drvenastih kultura kratkih ophodnji te obavljanja osnovne poljoprivredne djelatnosti i dopunske djelatnosti u poljoprivredi
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/18, 32/19 i 18/23)
Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18, 42/20, 127/2052/21 i 152/22)
Zakon o duhanu (NN br.69/99, 22/02,14/14 i 32/19)
Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19)
Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (NN br. 62/19, 91/20)
Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN br. 62/19)
Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (NN br. 15/18 i 111/18)
Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (NN br. 69/06)
Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu (NN br. 18/12, 57/16 i 39/19)
Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN br. 13/19)
Pravilnik o Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji (NN br. 110/18)
Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji (NN br. 111/18, 33/19 i 50/19)
Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati (NN br. 16/19)
 
 
5. Pravni izvori vezani za područje potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju te skladištenju poljoprivrednih proizvoda
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18, 42/20, 127/2052/21 i 152/22)
Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (NN br. 79/09, 124/11 i 32/19)
Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje (NN br. 55/14)
Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008. (SL L br 347/549)
Pročišćeni verzija: 29.12.2020.
Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, (SL L 347/2013)
Izmjene: (EU) br. 1310/2013 (SL L 347/2013), (EU) br. 2016/1166 (SL L 193/2016), (EU) br. 2016/1226 (SL L 202/2016), (EU) br. 2017/2393 (SL L 350/2017), (EU) br. 2020/2220 (SL L br. 437/2020.
Ispravci: SL L 189/2014, SL L 114/2015, SL L 130/2016, SL L 1/2020)
Pročišćena verzija 29.12.2020.
Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama, (SL.L 5/1)
Pročišćena verzija 04.09.2020.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014, (SL.L. 5/11)
Pročišćena verzija 15.08.2021.
Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 2016/1612 od 8. rujna 2016. o pružanju potpore za smanjenje proizvodnje mlijeka, (SL.L. 242/4)
Delegirana Uredba Komisije (EU) br. (EU) 2016/1613 оd 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva. (SL.L.242/10)
Pročišćena verzija 19.02.2017.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1165 оd 20. travnja 2017.o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća, (SL.L. 170/31)
Pročišćena verzija 03.08.2017.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L br. 157/1)
Pročišćena verzija 01.01.2021.
Delegirana Uredbe Komisije (EU) 2016/921 оd 10. lipnja 2016. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća, (SL.L. 154/3)
Pročišćena verzija 30.06.2017.
Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina, (SL.L. 156)
Pročišćena verzija 03.03.2018.
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008, (SL.L. 190/1)
Pročišćena verzija 03.03.2021.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/1150 od 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina
Pročišćena verzija 18/02/2017.
Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (NN br. 62/19 i 91/20).
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br..1/23)
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (NN br. 23/21, 52/21, 67/21, 72/21 i 97/21)
Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (NN br. 113/19)
Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (NN br. 38/19)
Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN  br. 47/13)
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. – 2023. godine (NN br. 16/19 i 112/20)
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (NN 115/2019, 41/20 i 53/20)
Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. – 2023. godine (NN br. 21/19, 21/20 i 9/23)
Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NN br. 26/19, 21/20 i 24/21)
Pravilnik o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NN br. 73/20 i 57/21)
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NN br. 8/19, 31/20)
Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine (NN br. 033/19, 67/20)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (NN br. 54/19 i 127/19)
Pravilnik o provedbi mjera programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu (NN br. 91/20)
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (NN br. 115/19, 41/20, 53/20 i 93/21)
Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu (NN br. 80/19)
Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16)
Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN br. 11/20)
Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima (NN br. 24/17)
Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 98/19, 99/20, 130/20)
Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN br. 7/21)
Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN br. 137/12 i 59/14)
 
6. Pravni izvori vezani za područje ekološke poljoprivrede
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18  i 117/21)
Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18, 42/20, 52/21, 152/22)
Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150/2018).
 Izmjene:
(EZ) br. 2020/427 (SL L  87/2020)
(EU) br. 2021/269 (SL L 60/2021)
(EU) br. 2020/1693 (SL L 381/2020)
(EU) br. 2020/1794 (SL L 402/2020)
(EU) br. 2021/642 (SL L 133/2021)
(EU) br. 2021/715 (SL L 151/2021)
(EU) br. 2021/716 (SL L 151/2021)
(EU) br. 2021/1006 (SL L 222/2021)
(EU) br. 2021/1691 (SL L 334/2021)
(EU) br. 2021/1697 (SL L 336/2021)
(EU) br. 2022/474 (SL L 98/2022)
 Ispravci:
SL L 270/2018, SL L 305/2019, SL L 439/2020, SL L 7/2021, SL L 204/2021, SL L 321/2022
 Pročišćena verzija 01.01.2022.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 od 21. siječnja 2021 o dopuni Uredbe (EU) 2018 /848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencija u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata (SL L 165/2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji (SL L 461/2021)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice (SL L 98/2020)  
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i njihovih popisa (SL L 253/2021)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/279 od 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 EU Parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osigurava sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (SL L 62/2021)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 od 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s uredbom (EU) 2018/848 EU parlamenta i Vijeća  (SL L 297/2021)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 od 21. listopada 2021. o utvrđivanju pravila o dokumentima i obavijestima obaveznima za ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja namijenjene uvozu u Uniju (SL L 461/2021)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2325 оd 16. prosinca 2021. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, popisa trećih zemalja i popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koji su priznati na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za potrebe uvoza ekoloških proizvoda u Uniju (SL L 465/2021)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 оd 1. prosinca 2021. o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama (SL L 430/2021
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1935 od 8. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca (SL L 396/2021)
Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanja i kontrolu (SL L 250/2008).
Pročišćena verzija 01.01.2022.
Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN br. 110/22)
Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN br. 7/21)Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN br. 52/21)
Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ) (SL L br. 95/2017).
Izmjene:
(EU) br. 2019/478 (SL L 82/2019)
(EU) br. 2019/2127 (SL L 321/2019)
(EU) br. 2021/1756 (SL L 357/2021)
Ispravak:
SL L 137/2017
Pročišćena verzija 28.01.2022.
Zakon o hrani (NN br. 18/23)
Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja  2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane sa svim   izmjenama i dopunama (SL L  31/2002).
Izmjene:
(EU) br. 164/2003 (SL L 245/2003)
(EU) br. 575/2006 (SL L100/2006)
(EU) br. 202/2008 (SL L 60/2008)
(EU) br. 596/2009 (SL L 188/2009)
(EU) br. 652/2014 (SL L189/2014 )
(EU) br. 2017/228 (SL L 35/2017)
(EU) br. 2017/745 (SL L 117/2017)
(EU) br. 2019/1243 (SL L 198/2019)
(EU) br. 2019/1381 (SL L 231/2019)
Pročišćena verzija 01. 07.2022.
Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/1456/16 i 32/19)
Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304/2011).
Izmjene:
(EU) br. 1155/2013 (SL L 306/2013)
(EU) br. 78/2014 (SL L 27/2014)
(EU) br. 2015/2283 (SL L 327/2015)
Ispravci:
SL L 326/2015
SL L 266/2016
Pročišćena verzija 01.01.2018.
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/18, 32/19 i 18/23)
Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN br. 62/19)

7. Pravni izvori  vezani za područje poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br. 110/21)
Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja(SL L 125, 11. 7. 1966.)
Pročišćena verzija 16.02.2020.
Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL L 125, 14. 6. 1966.)
Pročišćena verzija 16.02.2020.
Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 93, 17.4.1968.)
Pročišćena verzija 09.08.2002.
Direktiva Vijeća 98/56/EZ od 20. srpnja 1998.o stavljanju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište (SL L 226, 13.8.1998.)
Direktiva Vijeća 2002/53/EZ o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, 20.7.2002.)
Pročišćena verzija 18.04.2004.
Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20.7.2002.)
Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (SL L 193, 20. 7. 2002.)
Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002.)
Pročišćena verzija 16.02.2020.
Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (SL L 205, 1. 8. 2008.)
Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8. 10. 2008.)
Pročišćena verzija 28/01/2019.
Direktiva Vijeća 98/95/EZ od 14. prosinca 1998. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ, 70/457/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repa, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krumpira, sjemena uljarica i predivog bilja i sjemena povrća te o Zajedničkoj sortnoj listi poljoprivrednog bilja, u vezi s konsolidacijom unutarnjeg tržišta, genetski modificiranih biljnih vrsta i biljnih genetskih resursa (SL L 25, 1. 2. 1999.)
Pročišćena verzija 09.08.2002.
Provedbena direktiva Komisije 2014/98/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima (SL L 298, 16. 10. 2014.)
Pročišćena verzija 16.02.2020.
Direktiva Vijeća 2004/117/EZ od 22. prosinca 2004. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ, Direktive 66/402/EEZ, Direktive 2002/54/EZ, Direktive 2002/55/EZ i Direktive 2002/57/EZ u pogledu ispitivanja koja se provode pod službenim nadzorom i jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama (SL L 14, 18.1.2005.)
Direktiva Vijeća 2002/11/EZ od 14. veljače 2002. o izmjeni Direktive 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze i o stavljanju izvan snage Direktive 74/649/EEZ (SL L 53, 23.2.2002.).
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica (NN br. 28/22  i 106/22
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (NN br. 33/22)
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa (NN br. 100/22)
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća (NN br. 115/22)
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (NN br. 129/07, 103/15, 23/17 i 56/20),
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (NN br. 106/22)
Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena (NN br. 99/08)
Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (NN br. 133/06, 67/10, 30/11, 77/13 i 49/20)
Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (NN br. 105/10, 40/14, 84/16, 62/20)
Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (NN br. 9/17, 39/20)
Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (NN br. 129/07, 2/09, 135/09, 82/18 i 49/20)
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti (NN br. 43/13 i 40/14 )
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana (NN br. 61/14)
Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala (NN br. 126/07 i 24/17)
Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (NN br. 68/16 i126/17)
Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala (NN br. 126/07 i 24/17)
Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (NN br. 8/22 i 8/23)
 
8. Pravni izvori vezani za područje GMO-a u sjemenu i službene kontrole poljoprivrednih kultura na razini primarne proizvodnje
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN br. 126/19)
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN br. 52/21)
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br. 110/21)
UREDBA (EZ) br. 1829/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
(SL L 268, 18.10.2003)
Pročišćena verzija 27.03.2021.
Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003)
Pročišćena verzija 26.07.2019.
Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ) (SL L br. 95/2017)
Izmjene:
(EU) br. 2019/478 (SL L 82/2019)
(EU) br. 2019/2127 (SL L 321/2019)
Ispravak:
SL L 137/2017
Pročišćena verzija 14.12.2019.
Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 оd 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica (SL L br. 124/2019)
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica (NN br. 28/22 i 106/22)
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa (NN br.100/22)
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (NN br. 106/22)
Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti (NN br. 123/22)
 
9. Pravni izvori vezani za područje sredstava za zaštitu bilja i održive uporabe
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN br. 80/13, 32/19 i 32/20)
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN br. 80/13, 115/18 i 32/20)
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN br. 52/21)
Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br. 46/22)
Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18, 42/20, 127/2052/21 i 152/22)
Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN br. 54/20)
Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009  o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i ukidanju Direktive Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309/2009).
Izmjene: (EU) br. 518/2013 (SL L 158/2013)
(EU) br. 652/2014 (SL L 189/2014)
(EU) br. 2017/625 (SL L 95/2017)
(EU) br. 2017/1432 (SL L 205/2017)
(EU) br. 2018/605 (SL L 101/2018)
(EU) br. 2019/1009 (SL L 170/2019)
(EU) br. 2019/1381 (SL L 231/2019)
(EU) br. 2021/383 (SL L 74/2021)
Ispravak:
SL L 111/2018.
Pročišćena verzija 27.03.2021.
Uredba Komisije (EU) br. 547/2011 od 8. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 11/07/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za označavanje sredstava za zaštitu bilja (SL L 155/2011).
Izmjena:
(EU) br. 519/2013 (SL L 158/2013)
Pročišćena verzija 01.07.2013.
Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Tekst značajan za EGP
SL L 353, 31.12.2008.)
Pročišćena verzija 1.10.2021
Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L br. 70/2005)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/585 оd 27. travnja 2020 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2021., 2022. i 2023. za osiguranje skladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača otocima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla, (SL L 135/2020)
Izmjena:
(EU) br. 2020/2041 (SL L 420/2020)
Pročišćena verzija 01.01.2021.
Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ) (SL L br. 95/2017)
Izmjene:
(EU) br. 2019/478 (SL L 82/2019)
(EU) br. 2019/2127 (SL L 321/2019)
Ispravak:
SL L 137/2017
Pročišćena verzija 14.12.2019.
Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 оd 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica (SL L br. 124/2019).
Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (OJ L 309, 24.11.2009)
Pročišćena verzija: 26/07/2019
Direktiva Komisije (EU) 2019/782 оd 15. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja ujednačenih pokazatelja rizika (SL L 127, 16.5.2019.)
Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347/2013).
Izmjene:
(EU) br. 1310/2013 (SL L 347/2013)
(EU) br. 2016/791 (SL L 135/2016)
(EU) br. 2017/2393 (SL L 350/2017)
(EU) br. 2020/127 (SL L 27/2020)
(EU) br. 2020/2220 (SL L 437/2020)
Ispravci:
SL L 61/2014
SL L 130/2016
SL L 327/2017
SL L 233/2018
Pročišćena verzija 29.12.2020.
Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L br. 169/2019)
Izmjene:
(EU) br. 2020/784 (SL L 188 I)
(EU) br. 2020/1203 (SL L 270/2020)
(EU) br. 2020/1204 (SL L 270/2020)
(EU) br. 2021/115 (SL L 36/2021)
(EU) br. 2021/277 (SL L 62/2021)
Ispravci:
SL L 179/ I/2020
SL L 220/2020
Pročišćena verzija 15.03.2021.
Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (NN br. 3/14)
Pravilnik o dobroj istraživačkoj praksi (NN br. 107/09)
Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (NN br. 77/08)
Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (NN br. 113/19)
Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN br. 137/12 i 59/14)
Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN br. 140/14 i 87/21)
Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida (NN br. 85/19)
Pravilnik o dobroj istraživačkoj praksi (NN br. 107/2009)
Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (NN br. 141/21)
Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama (NN br. 141/21)
Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida (NN br. 80/23)
Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti (NN br. 123/22)
 
10. Pravni izvori u području zdravstvene ispravnost i higijene/sigurnosti hrane na razini primarne proizvodnje
Zakon o državnom inspektoratu (NN br. 115/18 i 117/21)
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN br. 52/21)
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN br. 80/13, 115/18, 32/20)
Zakon o hrani (NN br. 18/23)
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 83/22)
Zakon o kontaminantima (NN br. 39/13, 114/18)
Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ) (SL L br. 95/2017).
Izmjene:
(EU) br. 2019/478 (SL L 82/2019)
(EU) br. 2019/2127 (SL L 321/2019)
Ispravak:
SL L 137/2017
Pročišćena verzija 14.12.2019.
Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 оd 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica (SL L br. 124/2019)
Delegirana Uredba Komisije (EU) 2022/931 od 23. ožujka 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem pravila o provedbi službenih kontrola kontaminanata u hrani (SL L 162, 17.6.2022)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/931 od 9. lipnja 2022. o ujednačenom praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola kontaminanata u hrani, o posebnom dodatnom sadržaju višegodišnjih nacionalnih planova kontrola i o posebnom dodatnom uređenju za njihovu izradu (SL 162/13, 17.6.2022)
Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L br. 70/2005)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/585 оd 27. travnja 2020 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2021., 2022. i 2023. za osiguranje skladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača otocima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla, (SL L 135/2020).
Izmjena:
(EU) br. 2020/2041 (SL L 420/2020)
Pročišćena verzija 01.01.2021.
Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja  2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane sa svim izmjenama i dopunama (SL L  31/2002).
Izmjene:
(EU) br. 164/2003 (SL L 245/2003)
(EU) br. 575/2006 (SL L100/2006)
(EU) br. 202/2008 (SL L 60/2008)
(EU) br. 596/2009 (SL L 188/2009)
(EU) br. 652/2014 (SL L189/2014 )
(EU) br. 2017/228 (SL L 35/2017)
(EU) br. 2017/745 (SL L 117/2017)
(EU) br. 2019/1243 (SL L 198/2019)
(EU) br. 2019/1381 (SL L 231/2019)
Pročišćena verzija 26.05.2021.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica (SL L 68/2013).
Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139/2004).
Izmjene:
(EU) br. 1019/2008 (SL L 277/2008)
(EU) br. 219/2009 (SL L 87/2009)
(EU) br. 2021/382 (SL L 74/2021)
Pročišćena verzija 24.03.2021.
Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenog 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu sa svim izmjenama i dopunama (SL L 338/2005).
Izmjene:
(EU) br. 1441/2017 (SL L 322/2007)
(EU) br. 365/2010 (SL L 107/2010)
(EU) br. 1086/2011 (SL L 281/2011)
(EU) br. 209/2013 (SL L 68/2013)
(EU) br. 1019/2013 (SL L 282/2013)
(EU) br. 217/2014 (SL L 69/2014)
(EU) br. 2015/2285 (SL L 323/2015)
(EU) br. 2017/1495 (SL L 218/2017)
(EU) br. 2019/229 (SL L 37/2019)
(EU) br. 2020/205 (SL L 46/2020)
Ispravci:
SL L 68/2015
SL L 195/2016
SL L 195/2016
Pročišćena verzija 08.03.2020.
Uredba Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68/2013).
Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka službenih certifikata i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka određenih kategorija životinja i robe i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 599/2004, provedbenih uredbi (EU) br. 636/2014 i (EU) 2019/628, Direktive 98/68/EZ i odluka 2000/572/EZ, 2003/779/EZ i 2007/240/EZ (Tekst značajan za EGP)
Pročišćena verzija 18.09.2021
Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje, (SL L 35/2005).
Izmjene:
(EU) br. 219/2009 (SL L 87/2009)
(EU) br. 25/2012 (SL L 77/2012)
(EU) br. 2015/1905 (SL L 278/2015)
(EU) br. 2019/1243 (SL L 198/2019)
Pročišćena verzija 26.07.2019.
Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani sa svim izmjenama i dopunama (SL L 37, 13.2.1993.)
Izmjene:
(EU) br. 1882/2003 (SL L 284/2003)
(EU) br. 596/2009 (SL L 188/2009)
Pročišćena verzija 07.08.2009
Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006.)
Pročišćena verzija: 19/09/2021
Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006.  kojom se utvrđuju metode uzimanja uzoraka i analize za potrebe obavljanja službenih kontrola razina mikotoksina u hrani sa svim izmjenama i dopunama (SL L70/2006)
Izmjene:
(EU) br. 178/2010 (SL L 52/2010)
(EU) br. 519/2014 (SL L 147/2014)
Ispravak:
SL L 337/2016
Pročišćena verzija 01.07.2014.
Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD-a i benzo(a)pirena u hrani (SL L 88, 29.3.2007.)
Pročišćena verzija 19/05/2021
Uredba Komisije (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine nitrata u pojedinoj hrani (SL L 364, 20.12.2006.)
Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti (NN br. 123/22)