16. Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor

Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja, održivog gospodarenja otpadom, svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, genetski modificiranih organizama u dijelu kojim se uređuju slučajevi namjernog uvođenja GMO-a u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište, prekograničnog prijenosa GMO-a u dijelu koji se odnosi na postupanje izvoznika, mjera usklađivanja za korisnike protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u uniji u dijelu kojim se uređuju genetski resursi divljih vrsta biljaka, životinja, gljiva, algi i mikroorganizama te genetski resursi patogena, zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda. Sektor izrađuje godišnje planove rada inspekcije zaštite okoliša, inspekcije zaštite prirode i vodopravne inspekcije, razvija metodologiju planiranja inspekcijskih nadzora, sudjeluje u određivanju indikatora rada inspekcije, razvija modele povećanja učinkovitosti u postupanju inspekcija, izrađuje standardne operativne postupke za rad inspektora u provedbi nadzora i izvješćivanja, priprema dokumentaciju i podatke za odgovore na zastupnička pitanja i odgovore na upite temeljem prava na pristup informacijama, postupa po predstavkama i pritužbama građana te zahtjevima nadležnih tijela za odnose s građanstvom, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore s inspektorima drugih inspekcija nadležnim prema posebnim propisima kojima se uređuje nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš, priprema i provodi posebne tematske inspekcijske nadzore, temeljem posebnog sporazuma priprema i provodi inspekcijske nadzore objekata i prostora koji služe za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, nadzire način korištenja građevina i postrojenja radi utvrđivanja usklađenosti rada i ispunjavanja uvjeta zaštite okoliša određenih posebnim aktom kojim se takvi uvjeti propisuju i postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, obavlja nadzor provedbe mjera otklanjanja štete u okolišu i sanacije onečišćenog okoliša, priprema i provodi nadzor primjene propisa iz područja održivog gospodarenja otpadom, nadzire lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova gospodarenja otpadom, uvjete gospodarenja posebnom kategorijom otpada, kontrolira izvršenje obveza županija, Grada Zagreba, gradova i općina u smislu donošenja i provedbe akcijskih planova i provedbe mjera za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, priprema i provodi nadzor u vezi s postupanjem s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, priprema i provodi nadzor nad lokacijama postrojenja za koje je izdano miljenje na uvjete okolišne dozvole, izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, vodnih građevina, obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, obavlja inspekcijski nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite okoliša, inspekcije zaštite prirode i vodopravne inspekcije, osigurava izvršavanje mjera naloženih inspekcijskim nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite okoliša, zaštite prirode i zaštite voda; surađuje s inspekcijskim službama drugih država; prati primjenu i osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa, vodi inspekcijske upravne postupke, podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge i obavezne prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave, priprema i izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje rada inspektora, inicira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, organizira i priprema radionice, seminare i druge stručne skupove radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora; izrađuje program osposobljavanja inspektora tijekom probnog i redovnog rada, prati probni rad inspektora i daje ocjenu probnog rada inspektora, izrađuje godišnja i druga izvješća, planove i program rada inspekcije, koordinira rad s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata, u svrhu unaprjeđenja rada inspekcije surađuje s relevantnim inspekcijskim službama Republike Hrvatske i međunarodnim inspekcijskim službama, institucijama i mrežama u području zaštite okoliša, zaštite prirode i zaštite voda, posebice onima koje se bave unaprjeđenjem suradnje na području prevencije, otkrivanja, istraživanja i sankcioniranja djela protiv okoliša. Sektor sudjeluje u izradi strateških dokumenata Inspektorata, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i zaštite voda, sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode i zaštite voda, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode i područja voda, priprema podatke za odgovore na upite državnih tijela i građana, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
U Sektoru za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravnog nadzora ustrojavaju se:
16.1. Služba nadzora u području industrijskog onečišćenja
16.2. Služba nadzora u području zaštite zraka i klimatskih promjena
16.3. Služba nadzora u području gospodarenja otpadom
16.4. Služba za međunarodnu suradnju inspekcije zaštite okoliša i ujednačavanje prakse Europske unije
16.5. Služba nadzora kopnenih ekosustava
16.6. Služba nadzora morskih ekosustava
16.7. Služba koordinacije nadzora korištenja voda i vodnoga dobra
16.8. Služba koordinacije nadzora zaštite voda.