Pravni izvori vezani za područje zaštite na radu

 
Propisi i pravila koji se primjenjuju na temelju Zakona o zaštiti na radu
 • Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (NN br. 27/19)
 • Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad (NN br. 68/19)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN br. 58/22 i 9/24)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN br. 91/1801/21 i 148/23)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17)
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN br. 16/16 i 120/22)
 • Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/16 i 120/22)
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN br. 91/15)
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15 - ispravak i 61/16)
 • Pravilnik o izradi procjene rizika (NN br. 112/14 i 129/19)
 • Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN br. 142/21)
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN br. 126/19 i 154/22)
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (NN br. 129/20
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 148/23)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu (NN br. 148/23)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN br. 40/07)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06 i 106/07)
 • Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN br. 05/21)
 • Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN br. 73/21)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br.  49/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (NN br. 10/86)
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i prilog istom pravilniku (NN br. 5/84)
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (SL SFRJ  br. 10/90 i 52/90)
 • Hrvatska norma HRN HD 60364-7-704:2018; Niskonaponske električne instalacije - Dio 7-704: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore - Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704:2017; HD 60364-7-704:2018)
 • HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - I. Dio: unutrašnji radni prostori
 • HRN EN 12464-2:2014 Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - II. Dio: vanjski radni prostori
 • HRN EN ISO 7730:2008 - Ergonomija toplinskog okoliša -- Analitičko utvrđivanje i tumačenje toplinske udobnosti uporabom izračuna PMV i PPD indeksa i lokalnih toplinskih kriterija udobnosti (ISO 7730:2005; EN ISO 7730:2005)
 • HRN EN ISO 7243:2017 - Ergonomija toplinskog okruženja - Procjena toplinskog stresa pomoću WBGT indeksa (temperatura vlažnog termometra sfere) (ISO 7243:2017; EN ISO 7243:2017)
 
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o obrtu
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (NN br. 107/20)
 
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju  
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o gradnji
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 3/07)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
 
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o zašiti od neionizirajućeg zračenja
 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN br. 59/16)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja (NN br. 3/20)
 
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom (NN br. 78/14, 97/14 i 62/18)
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o energiji
 • Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14 i 20/15)