14. Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada

Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada obavlja stručne i administrativne poslove, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od nadležnih tijela i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Inspektorata za potrebe pripreme obavljanja poslova te praćenja obavljenih poslova inspekcije rada, sudjeluje u izradi planova te prati njihovo provođenje uz korištenje postojećih i predlaganje novih aplikativnih rješenja koji se odnose na postupke inspekcije rada, provodi analitičku obradu podataka o obavljenim inspekcijskim nadzorima, poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa te drugim pojavama i procesima iz djelokruga inspekcije rada, a potrebi i drugih ustrojstvenih jedinica Inspektorata, predlaže izradu baze podataka kao i razmjenu podataka s drugim tijelima državne uprave, osobito razvoj aplikativnog rješenja elektroničkog očevidnika te prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada, prati i kontrolira ažurnost i točnost unesenih podataka u aplikacije te izvješćuje nadređenog o eventualnim nepravilnostima, analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje, vodi registre podataka za potrebu predlaganja i provođenja analitičkih metoda planiranja, praćenja i izvješćivanja o radu inspektora rada, brine o pohrani izvješća u elektroničkom i tiskanom obliku, predlaže i sudjeluje u izradi planova informatizacije i unaprjeđenja informatičkih sustava za potrebe inspekcije rada, nadzire rad i održava sve elemente informatičkog sustava koji se koristi za potrebe inspekcije rada, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora rada u cilju otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti u području rada i zaštite na radu, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama te priprema prijedloge odgovora koji se odnose na informiranje javnosti, sudjeluje u radu stručnih tijela ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi strateškog plana Inspektorata, prema potrebi obavlja složenije inspekcijske nadzore, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada, sudjeluje u pripremi procjene rizika povrede propisa o radu i zaštiti na radu od strane poslodavaca te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.