15. Sektor za nadzor građenja


Inspekcija za nadzor građenja obavlja:
 • nadzora građenja
 • nadzora provedbe stručnog nadzora građenja
 • nadzora održavanja građevina
 • nadzora uporabe građevina
 • poduzimanja mjera u slučajevima utvrđenog nezakonitog građenja
 • izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe
 • propisane posebnim zakonima
 
Ovlasti građevinskog inspektora:
 • utvrđivanje zakonitosti
  • građenja građevina,
  • provedbe stručnog nadzora građevina
  • uporabe građevina
  • održavanja građevina
 • naređivanje mjera propisanih Zakonom o državnom inspektoratu
 
Inspekcijske mjere koje naređuje građevinski inspektor:
 • otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja
 • zabranu ugradnje građevnog proizvoda
 • otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini
 • usklađivanje građenja
 • uklanjanje građevine
 • zabranu uklanjanja građevine
 • obustavu građenja


Koordinacije nadzora građenja obavlja poslove unaprjeđenja i praćenja rada građevinske inspekcije; obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na područje građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju upravna tijela nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Republike Hrvatske; organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje građevinskih inspektora; pruža podršku građevinskim inspektorima; provodi sve vrste analiza vezano za postupanje građevinske inspekcije; izrađuje smjernice i priprema naputke za postupanje građevinske inspekcije; organizira radionice i seminare za građevinsku inspekciju; izrađuje rješenja o prigovoru; pokreće inicijativu za izmjenu i dopunu propisa, odnosno donošenje novih propisa; priprema odgovore na podneske te odgovara na podneske sukladno ovlastima i nadležnosti; obavlja poslove u vezi sa sudskim postupcima pokrenutim povodom postupanja građevinske inspekcije; predlaže i prati realizaciju planova sustavnih, tematskih i koordiniranih inspekcijskih nadzora, izrađuje godišnja i druga izvješća o radu i postignutim rezultatima građevinske inspekcije Inspektorata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne uprave, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja poslove u vezi sa svim vrstama vođenja evidencija i baza podataka; sudjeluje u izradi godišnjih planova i strateških dokumenata Inspektorata, predlaže i prati realizaciju plana rada Sektora; obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe oba sektora građevinske inspekcije u sjedištu Inspektorata; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.