19. Samostalna služba za unutarnju reviziju

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Inspektorata odnosno poslovnih procesa koji se odnose na inspekcijske poslove iz djelokruga Inspektorata, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima te računovodstvene i opće poslove te druge poslove iz djelokruga Inspektorata; u skladu s najboljom strukovnom praksom i međunarodnim standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike neovisno i objektivno obavlja poslove unutarnje revizije, predlaže planove rada unutarnje revizije, obavlja revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom), standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira, obavlja revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekata i programa; procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u poslovnim procesima; daje stručno mišljenje o adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola; daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja poslovanja i upravljanja rizicima; pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima; provodi revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; analizira i ocjenjuje učinkovitost provođenja planova službenih kontrola kao i službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane; sustavno i neovisno analizira rezultate provođenja planova službenih kontrola i njihovu prikladnost za postizanje ciljeva, analizira ciljeve kontrolnih postupaka, zadaće, odgovornosti i dužnosti osoba koje provode službene kontrole; sudjeluje u radnim skupinama Europske Komisije; surađuje s Europskom Komisijom i zemljama članicama Europske Unije vezano uz revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; na temelju činjenica utvrđenih u okviru provedbe revizije koje ukazuju na sumnju na postojanje nepravilnosti o tome podnosi pisano izvješće glavnom državnom inspektoru; na temelju nedostataka utvrđenih kroz obavljanje svih vrsta revizija daje preporuke u svrhu postizanja bolje učinkovitosti, ujednačavanja i podizanja kvalitete provedbe svih procesa; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje glavnog državnog inspektora; obavlja revizije na zahtjev glavnog državnog inspektora; izrađuje i podnosi glavnom državnom inspektoru polugodišnje i godišnje izvješće o obavljenim revizijama, te pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev glavnog državnog inspektora; izrađuje druga propisana izvješća o radu Službe; surađuje s Državnim uredom za reviziju i unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru te drugim vanjskim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.